دوره آموزشی برندسازی شخصی (کلیک کنید)

فهرست خلاصه کتاب تحلیل استراتژی در عصر حاضر

عنوان کتاب : تحلیل استراتژی در عصر حاضر

نویسنده کتاب : رابرت ام . گرنت

مترجمین : بیژن نهاوندی – نوید جعفری نژاد – الهویردی تقوی – عادل آذر

بخش اول: مقدمه

فصل اول : مفهوم استراتژی

مقدمه و اهداف / نقش استراتژی در موفقیت / چارچوب اساسی تحلیل استراتژیک / تاریخچه مختصری از استراتژی کسب و کار / مدیریت استراتژیک، امروز /نقش تحلیل در تدوین استراتژی

بخش دوم:  ابزارهای تحلیل استراتژی

فصل دوم : اهداف، ارزش ها و عملکرد

مقدمه و اهداف / استراتژی به منزله / جستجوی ارزش / استراتژی و آپشن های واقعی / تحلیل عملکرد در عمل / ماورای سود : ارزش ها و مسئولیت اجتماعی

فصل سوم : تحلیل صنعت : مبانی

مقدمه و اهداف / از تحلیل محیطی تا تحلیل صنعت / عوامل تعیین کننده سود صنعت : تقاضا و رقابت / تحلیل جذابیت صنعت / به کارگیری تحلیل صنعت / تعریف صنایع: مرزها تا کجا امتداد می یابند / از جذابیت صنعت تا مزیت رقابتی : تعیین عوامل کلیدی موفقیت

فصل چهارم : مباحث دیگر در تحلیل صنعت و رقابت

مقدمه و اهداف / بسط چارچوب نیروهای پنج گانه / سهم تئوری بازی / تحلیل رقیب / تحلیل بخش بندی / گروه های استراتژیک

فصل پنجم : تحلیل منابع و قابلیت ها

مقدمه و اهداف / نقش منابع و قابلیت ها در تدوین استراتژی / منابع شرکت / قابلیت های سازمانی / ارزیابی منابع و قابلیت ها / تحلیل منابع و قابلیت ها در عمل

فصل ششم : توسعه منابع و قابلیت ها

مقدمه و اهداف / توسعه منابع / چالش توسعه قابلیت / رویکردهای توسعه قابلیت / مدیریت دانش و دیدگاه مبتنی بر دانش / طراحی سیستم های مدیریت دانش

فصل هفتم : ساختار سازمان و سیستم های مدیریت : مبانی اجرای استراتژی

مقدمه و اهداف / سیر تکامل بنگاه / مساله سازمانی : تطبیق تخصصی سازی با هماهنگی و همکاری / سلسله مراتب در طراحی سازمانی / سازمان دهی بر مبنای شدت هماهنگی / شکل های ساختاری نوین / سیستم های مدیریت برای هماهنگی و کنترل

بخش سوم:  تحلیل مزیت رقابتی

فصل هشتم : ماهیت و منشا مزیت رقابتی

مقدمه و اهداف / ظهور مزیت رقابتی / پایدار ساختن مزیت رقابتی / مزیت رقابتی در بازارهای متفاوت / انواع مزیت رقابتی : هزینه و تمایز

فصل نهم : مزیت هزینه

مقدمه و اهداف / استراتژی و مزیت هزینه / منشا مزیت هزینه / کاربرد زنجیره ارزش / در تحلیل هزینه ها /

فصل دهم : مزیت تمایز 

مزیت تمایز / ماهیت تمایز و مزیت تمایز / تجزیه و تحلیل تمایز : جانب تقاضا / تجزیه و تحلیل تمایز : جانب عرضه / جمع بندی : زنجیره ارزش / در تجزیه و تحلیل تمایز

بخش چهارم: استراتژی های کسب و کار در بسترهای صنعتی مختلف

فصل یازدهم : سیر تکامل صنعت و تغییر استراتژیک 

مقدمه و اهداف / چرخه حیات صنعت / ساختار، رقابت و عوامل موفقیت در طول چرخه حیات / تغییر و انطباق سازمانی

فصل دوازدهم : صنایع فن آوری محور و مدیریت نوآوری

مقدمه و اهداف / مزیت رقابتی در صنایع حساس به فناوری / استراتژی هایی برای بهره برداری از نوآوری : تدارک شرایطی برای نوآوری

فصل سیزدهم : مزیت رقابتی در صنایع بالغ

مقدمه و اهداف / مزیت رقابتی در صنایع بالغ / پیاده سازی استراتژی در صنایع بالغ : ساختار، سیستم ها و سبک / استراتژی هایی برای صنایع رو به افول

بخش پنجم:استراتژی شرکت

فصل چهاردهم : ادغام عمودی و گسترش شرکت

مقدمه و اهداف / هزینه های دادو ستد و گستره شرکت ها / هزینه ها و منفعت های ادغام عمودی / طراحی ارتباطات عمودی

فصل پانزدهم : استراتژی های جهانی و شرکت چند ملیتی

مقدمه و اهداف / نکات ضمنی رقابت بین المللی برای تحلیل صنعت/ تحلیل مزیت رقابتی در یک بستر بین المللی / به کارگیری چارچوب : مکان بین المللی تولید / به کارگیری چارچوب : استراتژی های ورود به خارج / استراتژی های چندملیتی : ادغام جهانی در برابر تمایز ملی / استراتژی و سازمان در شرکت چند ملیتی

فصل شانزدهم : استراتژی تنوع

مقدمه و اهداف / روندهای تنوع در گذر زمان / محرک های تنوع / مزیت رقابتی ناشی از تنوع / تنوع و عملکرد

فصل هفدهم : پیاده سازی استراتژی شرکت: مدیریت شرکت چند کسب و کاری

مقدمه و اهداف / حکمرانی و ساختار شرکت چند کسب و کاری / نقش مدیریت شرکت / مدیریت پورتفوی شرکت / مدیریت کسب و کارهای مجزا / مدیریت پیوندهای میان کسب و کارها / مدیریت تغییر در شرکت چند کسب و کاری / استراتژی بیرونی : ادغام ها و تملک ها

فصل هجدهم : روندهای کنونی در مدیریت استراتژیک

مقدمه و اهداف / محیط بیرونی نوین کسب و کار / مدیریت در یک بحران اقتصادی / جهت گیری های نوین در تفکر استراتژیک / بازطراحی سازمان / مدل های نوین رهبری

سایت پاسخ نامه - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقه‌مند باشید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ