منفعل یعنی چه؟ منظور از این‌که می‌گویند منفعل نباشیم چیست؟
پتاسیم چیست؟ کمبود پتاسیم چه عوارضی دارد؟
جی اچ هاردی | ریاضیدانی که رامانوجان را کشف کرد
اتیولوژی چیست؟
کتاب فیک نیوز، پروپاگاندا و دروغ‌های واضح قدیمی
رفوزه یا رفوضه؟ کدام درست است؟
توماس کوهن | کسی که اصطلاح پارادایم را رواج داد
سبقه یا صبغه؟ کدام درست است؟
برنه براون (برنی براون)
کتاب قبیله اساتید (قبیله مربیان) | تیم فریس