دوره آموزشی برندسازی شخصی (کلیک کنید)

فهرست خلاصه کتاب رفتار سازمانی استیفن رابینز

 

فصل 1: رفتار سازمانی چیست؟

آنچه را که مدیران انجام میدهند

وظایف مدیران / نقش مدیر / مهارتهای مدیران

مدیران اثربخش و مدیران موفق

مروری بر وظایف مدیران

ورود رفتارسازمانی

جایگزین کردن دیدگاه شهودی با تحقیق سیستماتیک

تعمیم دادن رفتار / تفاوتهای فردی و ثبات رویه در رفتار

چالش ها و فرصت ها

بهبود کیفیت و بهره وری / بهبود مهارت انسانی / مدیریت نیروی کار ناهمگون / واکنش در برابر جهانی شدن بازرگانی / واگذاری مسئولیت به کارکنان / تشویق به نوآوری و ایجاد تغییر / سازش با پدیده زودگذر / کاهش وفاداری کارکنان به سازمان / رعایت رفتار اخلاقی در سازمان

نقش رشته های علمی دیگر در رفتار سازمانی

ارائه الگویی از رفتارسازمانی

فصل 2: واکنش در برابر تفاوت فرهنگ ها در جهان

ناهمگونی نیروی کار

به دهکده جهانی خوش آمدید

درون سازمان : نیروی کار ناهمگون

فصل 3: مبانی رفتار فردی

ویژگی های زندگی نامه ای

توانایی

توانایی های ذهنی / توانایی های جسمی / تناسب بین توانایی های فرد و شغل

شخصیت چیست؟

عوامل تعیین کننده شخصیت / ویژگی های شخصیتی / ویژگی های عمده شخصیتی که بر رفتار سازمانی اثر می گذارد / تناسب شغل با شخصیت / شخصیت و فرهنگ ملی

یادگیری

تعریف یادگیری / نظریه های یادگیری / شکل دادن به رفتار یک ابزار مدیریت / برخی از کاربردهای ویژه رفتار در سازمان

فصل 4: ادراک و تصمیم گیری فردی

ادراک و اهمیت آن

عواملی که بر ادراک اثر می گذارند

ادراک و قضاوت

رابطه بین ادراک و تصمیم گیری فردی

الگوی بهینه سازی تصمیم گیری

الگوهای مختلف تصمیم گیری

الگوی رضایتبخش / الگوی مطلوب تلویحی / الگوی شهودی

مسائل نوین در تصمیم گیری

فصل 5: ارزش ها، نگرش ها و رضایت شغلی

ارزش ها

اهمیت ارزش ها / منابع سیستم های ارزشی / انواع ارزش / ارزش وفاداری و رفتار اخلاقی

نگرش ها

منابع نگرش / انواع نگرش / نگرش و ثبات رویه در رفتار / نظریه ناهمسازی شناختی / رابطه بین نگرش و رفتار/ کاربرد: سنجش نگرش / نگرش و نیروی کار ناهمگون

رضایت شغلی

تعیین رضایت شغلی / رضایت شغلی در محل کار / عوامل تعیین کننده رضایت شغلی / اثرات رضایت شغلی برعملکرد کارکنان

شیوه ابراز نارضایی

فصل 6: مفاهیم اصلی انگیزش

انگیزش چیست؟

نخستین نظریه های انگیزش / نظریه های کنونی درباره انگیزش/ ترکیب نظریه های نوین انگیزش / تئوری انگیزش و فرهنگ ملی

فصل 7: انگیزش : از مفاهیم تا کاربردها

مدیریت مبتنی بر هدف

مدیریت مبتنی بر هدف چیست؟

تعدیل در رفتار

مشارکت کارکنان

برنامه هایی در رابطه با پرداخت متغییر

برنامه های پرداخت براساس مهارت

مزایای انعطاف پذیر

ارزش مقایسه ای

مسائل ویژه در انگیزش

فصل 8: مبانی رفتار گروهی

تعریف گروه و طبقه بندی آن

مراحل تکامل گروه

جامعه سنجی : تجزیه و تحلیل روابط درون گروهی

توجیه رفتار گروه

شرایطی که از خارج بر گروه تحمیل می شود

استراتژی سازمان / ساختار اختیارات سازمانی / منابع سازمانی / فرایند گزینش افراد / ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

فرهنگ سازمانی/ شرایط فیزیکی کار

منابع مبتنی بر اعضای گروه

توانایی ها / ویژگی های شخصیتی

ساختار گروه

فرایندهای گروه

کارهای گروه

تصمیم گیری گروه

تفاوت فرد یا گروه

همرنگ جماعت شدن و بریدن از گروه

روشهای تصمیم گیری گروه

فصل 9: درک تیم

چرا تیم شهرت زیادی یافته است؟

تفاوت تیم با گروه در چیست؟

انواع تیم

تیم تحلیل کننده مساله / تیم های خودگردان / تیم های متخصص

رابطه مفاهیم تیم ها و گروه خلق تیم هایی با عملکرد عالی

اندازه یا بزرگی تیم / توانایی اعضا / تخصیص نقش و بهبود مهارتها / تعهد به هدف مشترک / تعیین هدف های خاص /رهبری و ساختار / نقصان پذیری تیم و حساب پس دهی / ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش

تبدیل افراد به عضو تیم

چالش / پرورانیدن افراد برای عضویت در تیم

مسائل نوین در اداره تیم

تیم و مدیریت کیفیت جامع / نیروی کار ناهمگون و تیم / تجدید حیات تیمی که به حالت اشباع رسیده

فصل 10: ارتباطات

نقش ارتباطات

فرایند ارتباطات

مبانی ارتباطات

جهت جریان ارتباطات / شبکه های رسمی و غیر رسمی

ارتباطات غیر کلامی

انتخاب کانال ارتباطی

موانع ارتباطات موثر

ارتباطات اثربخش در شرکتهای پیشرو در مرحله عمل

مسائل نوین در ارتباطات

موانع ارتباطی بین زن و مرد / مصلحت اندیشی در ارتباطات / فرهنگ های گوناگون و ارتباطات / الکترونیک و ارتباطات

فصل 11: رهبری چیست؟

رهبری چیست؟

تئوری های رهبری

تئوری های شخصیتی رهبری / تئوری های رفتاری رهبری / تئوریهای اقتضایی / الگوی فیدلر / تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا / تئوری مسیر هدف / الگوی رهبری مشارکتی / گاهی شیوه رهبری ذی ربط نیست!

وجوه مشترک تئوری های رهبری

آخرین دیدگاه ها درباره رهبری

مسائل نوین در رهبری / آیا رهبری مردان با زنان متفاوت است؟ / از مفاهیم تا کاربردها: مربی گری / تفویض اختیارات و مسئولیتها / پیروان / فرهنگ ملی به عنوان متغییر اقتضایی / آیا رهبری مبنای ارثی دارد؟

فصل 12: قدرت و سیاست

تعریف قدرت

مقایسه رهبری با قدرت

پایگاه های قدرت

وابستگی کلید درک قدرت

روشهای اعمال قدرت

قدرت در گروه: ائتلاف

نگاه از روی شهوت: قدرت نابرابر در سازمان

سیاست: قدرت در عمل

فصل 13: تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی

ارائه تعریفی از تعارض

سیر تکاملی اندیشه تعارض

تعارض: سازنده و ویرانگر

فرایند تعارض

مذاکره یا چانه زدن

استراتژی مذاکره / فرایند مذاکره

مرحله یکم : مخالفتهای بالقوه / مرحله دوم: بروز تعارض / مرحله سوم : قصد یا نیت / مرحله چهارم: رفتار / مرحله پنجم ره آورد

مساله هایی که در فرایند مذاکره مطرح است

فصل 14: مبانی ساختار سازمانی

ساختار سازمانی چیست

تقسیم کار / گروه بندی کارها / زنجیره فرماندهی / حوزه کنترل / تمرکز و عدم تمرکز

از مفاهیم تا کاربردها: تفویض اختیار

رسمیت

ساختارهای متداول سازمانی

ساختار ساده / دیوان سالاری / ساختار ماتریسی / ساختارهای جدید سازمانی

چرا ساختارهای سازمانی متفاوت اند؟

استراتژی / اندازه / تکنولوژی / محیط

ساختار سازمانی و رفتار کارکنان

فصل 15: تکنولوژی طراحی شغل و تنش کاری

تکنولوژی در سازمان

فرایند بهبود مستمر در کیفیت / مهندسی مجدد کار / سیستم تولید انعطاف پذیر / منسوخ شدن مهارتها

طراحی شغل

تئوری ویژگی های شغل / طراحی مجدد شغل/ توسعه شغل/ انواع مختلف برنامه های کاری/ برنامه کار هفتگی کوتاه/ برنامه کار مشارکتی/ سازمانهای صمیمی و خانوادگی

تغییر دادن دیدگاهی که ما به کارها نگاه می کنیم

تنش کاری و استرس شغلی

استرس یا تنش یا فشار روانی چیست؟ / تنش و نتیجه های حاصل از آن / منابع بالقوه تنش و استرس / تفاوتهای فردی / نتایج حاصل (نشانه های تنش) / مدیریت استرس

فصل 16: منابع انسانی: سیاستها و رویه ها

شیوه های گزینش کارکنان

تجزیه و تحلیل شغل / شیوه های گزینش

از مفاهیم تا کاربردها

برنامه های آموزش و پرورش کارکنان

ارزیابی عملکرد

هدف از ارزیابی عملکرد / ارزیابی عملکرد و انگیزش / چه چیزی را ارزیابی می کنند؟ / چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟ / شیوه های ارزیابی عملکرد / مسائل بالقوه / بازخور نمودن نتیجه عملکرد کارکنان / ارزیابی عملکرد تیم / سیستم پاداش /اتحادیه های کارگری / مدیریت منابع انسانی در سطح جهانی / گزینش / ارزیابی عملکرد

فصل 17: فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی چیست؟

تعریف فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگها

فرهنگ چه می کند؟

نقش فرهنگ

فرهنگ به عنوان یک قلم بدهی

ایجاد و حفظ فرهنگ

شیوه فراگیری فرهنگ

فرهنگ سازمانی در مرحله عمل

فصل 18: تغییر و تحول سازمانی

نیروهایی که باعث تغییر می شوند

تغییرات برنامه ریزی شده

عامل تغییر چه میتواند بکند

مقاومت در برابر تغییر

مقاومتهای فردی / مقاومت سازمانی

غلبه بر عوامل مقاوم

سیاستهای تغییر

از مفاهیم تا کاربردها: ارزیابی جو سازمان برای ایجاد تغییر

دیدگاه های مدیریت تغییر سازمانی

بهبود سازمانی

ارزش های بهبود سازمانی / روش های بهبود سازمانی

لینک مرتبط:

معرفی استیفن رابینز

معرفی کتاب مدیریت رفتار سازمانی استیفن رابینز

سایت پاسخ نامه – که در حال مطالعه‌ی آن هستید – به نوعی واژه‌نامه‌ی جنبی مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که به توسعه فردی علاقه‌مند هستید می‌توانید فهرست درس‌ها و نقشه‌راه‌های یادگیری متمم را بررسی کرده یا این‌که سرفصل‌های دوره MBA آنلاین ما را ببینید.

فهرست درس‌ها    اطلاعات | ثبت‌نام
 
 
 
بهترین پاسخ